Stanovy klubu SCRC | ceskyraj.scrc.cz

#729 - SCRC Cesky raj Chapter, Czech republic

ÚSTAVA SOUTHERN CRUISERS RIDING CLUB®

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1) Národní a mezinárodní centrálou klubu Southern Cruisers Riding Club®, dále jen SCRC, je SOUTHERN CRUISERS RIDING CLUB® v Memphisu v Tennessee. Všechny místní pobočky (chaptery) a všichni členové musí respektovat pokyny této centrály a musí se řídit stanovami organizace. Veškeré informace o klubu Southern Cruisers Riding Club® a o uplatňování jeho stanov se zasílají zakladateli a národnímu prezidentovi na tuto adresu: Rickster@SouthernCruisers.Net.

2) Kdo chce založit pobočku (Chapter), musí k Southern Cruisers podat žádost, k čemuž použije online formulář pro přihlášení pobočky. Tento formulář je uveden na adrese http://www.southerncruisers.net/chapt.htm. Prvním důstojníkům (First Officers) musí být alespoň 21 let a musí mít v řidičském průkazu vyznačeno platné oprávnění k řízení motocyklu. Provede se ověření, zda vyplněný formulář přihlášky pobočky odpovídá pokynům. Jestliže žadatel souhlasí s informacemi zde obsaženými, kontaktuje viceprezident státního důstojníka (State Officer) ve státě, kde má navrhované pobočka (Chapter) mít svoje sídlo. Státní důstojník (State Officer) kontaktuje žadatele a dále první důstojníky (First Officers) všech dalších poboček, o nichž lze předpokládat, že budou působit v těsné blízkosti navrhované pobočky, s cílem zjistit, zda založení navrhované pobočky bude v nejlepším zájmu SCRC. Po získání schválení je žadatel vyzván, aby si zakoupil klubovou nášivku (Club Patch). Po předložení dokladu o koupi otevře viceprezident pobočku a přidělí jí číslo pobočky (Chapter Number). Žadatel, který žádá o založení pobočky SCRC, se tak stane prvním důstojníkem oné pobočky a bude přijímat instrukce od státního důstojníka (State Officer) státu, ve kterém podával žádost. Veškeré potřebné informace o pobočkách a důstojnících klubu Southern Cruisers Riding Club se musí posílat viceprezidentovi SCRC na tuto adresu: Richard@SouthernCruisers.Net.

3) Prvním důstojníkům všech založených poboček (Chapters) se pošlou platné kódy pro přístup do oblastí, které jsou určeny pouze důstojníkům. Je jim také zaslán soubor v JPG nebo Microsoft Wordu® s členskou kartou (Membership Card). Mají-li zájem také o pořízení členských karet pro svoje členy, dostanou k dispozici příslušný program. Se souhlasem viceprezidenta může první důstojník ustanovit v pobočce i druhého důstojníka.

4) Všichni první důstojnici si pro SCRC musí ponechat stávající e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu. Důstojníci, kteří si neponechají komunikační spojení na celonárodní orgány SCRC, na příslušného státního důstojníka (State Officer) a na členy své pobočky (Chapter), musí být vyměněni. Jestliže se na pobočce nenajde náhrada pro realizaci výměny, musí se pobočka rozpustit a zbývající členové se převedou do jiné, nejbližší pobočky. Každý člen pobočky se může obrátit na státního důstojníka (State Officer) nebo národního viceprezidenta (National Vice President) s žádostí o ustanovení do funkce jako nový první důstojník (1st Officer). Státní důstojník a národní viceprezident vydají k těmto žádostem příslušná rozhodnutí.

5) Klubová nášivka SCRC a názvy „SCRC“ a „Southern Cruisers Riding Club“ jsou registrovanými ochrannými známkami, které ŽÁDNÝ člen, ani žádný vnější subjekt (zisková ani nezisková organizace) nesmí za účelem prodeje ani z jiného důvodu nikterak reprodukovat – ani online, ani offline – bez písemného povolení vlastníka ochranné známky SCRC. Informace o ochranných známkách mohou být uvedeny na těchto stránkách: http://www.southerncruisers.net. „Nášivku“ a název „Southern Cruisers Riding Club®“ lze kopírovat na členské karty, na hlavičkové papíry, na bulletiny a podobné materiály. Veškerou grafiku, která se uplatňuje na celonárodních webových stránkách, lze s povolením od SCRC použít i na webových stránkách jednotlivých poboček (Chapters). Webové stránky jednotlivých poboček musí být před zařazením do celonárodních webových stránek schváleny a všechny aktualizace, které se dotknou celonárodních webových stránek, se musí poslat webovému správci (Webmaster) celonárodních stránek na tuto adresu: Rickster@SouthernCruisers.Net

6) Nášivka, které se nosí na vestě nebo bundě, je tvořena rozkřídleným orlem na horní polovině vesty nebo bundy tak, jak to dovolí střih zmíněného oděvu. Klubová nášivka SCRC se nenazývá (a nesmí se nazývat) „znak“. V SCRC se nepovolují žádné třídílné nášivky. Žádný člen SCRC si při reprezentování SCRC nikdy nepřipevní na vestu, bundu ani na jinou část oděvu písmena MC a nikdy nenosí ani označení 1%. Žádný člen SCRC s nášivkou SCRC na oblečení, který se účastní akcí Southern Cruisers či jakkoli reprezentuje klub, nesmí na sobě mít žádné doplňující nášivky M/C nebo 1%, ani žádné doplňkové insignie MC, tj. žádné takto označené klobouky, trička, ani žádné podobné nálepky na helmě nebo motocyklu, či jiné symboly jakéhokoli druhu. Spolu s křídly SCRC na zádech vesty nebo bundy nelze nosit žádné teritoriální nášivky (Chapter location bars [„CLB“] či rockery) označující město, stát nebo území, ani nic jiného, co by připomínalo teritoriální nášivku (rocker). Southern Cruisers je neutrální, rodinně zaměřený mezinárodní vyjížďkový klub, který neupřednostňuje žádný klub před jiným. Nesmí se nosit ani žádné jiné nášivky, které by Southern Cruisers stavěly do nepříznivéh o světla. V přípa dě pochybností je třeba se obrátit na národního ředitele pro členské záležitosti (National Membership Director) a vyžádat si objasnění.

BEZPEČNOST

1) Southern Cruisers Riding Club považuje bezpečnost za nejdůležitější faktor veškerého ježdění. Vzhledem k povaze volné struktury klubu a vzhledem k dobrovolnému členství v SCRC nepřejímá SCRC nikdy odpovědnost za cokoli, co kterýkoli jezdec činí nebo nečiní před jízdou, v jejím průběhu nebo po ní. Bezpečnostní informace mohou být k dispozici na této stránce: http://southerncruisers.net/newriding.htm. Každý jednotlivý jezdec nese stoprocentní odpovědnost za:

  a) bezpečné ovládání vozidla v souladu s federální a státní legislativou a místními předpisy,

  b) zajištění bezvadného aktuálního stavu a bezpečného fungování vlastního vozidla,

  c) zajištění bezpečného ovládání motocyklu a bezpečného manévrování v jízdní situaci, ve které se nalézá. Není-li si stoprocentně jist svými schopnostmi pro danou jízdu, musí se z jízdy sám vyřadit. Každý jezdec musí vždy jet v rámci svých schopností.

  d) za plnění ustanovení ve výše oddílech (a) - (c) a tím i za svou vlastní bezpečnost, za veškerou svou činnost nebo nečinnost. Je povinností každého jezdce zajistit, aby prostředí bylo bezpečné jak pro něho, tak pro ostatní jezdce. Proto musí každá jízda být co nejbezpečnější.

2) Southern Cruisers Riding Club netoleruje pití v souvislosti s jízdou. Proto každý, kdo se účastní jízdy či jiné akce Southern Cruisers a požívá přitom alkoholické nápoje nebo jiné látky, které mohou ohrozit jeho schopnost ovládat motocykl nebo jiné motorové vozidlo, tak činí bez svolení Southern Cruisers Riding Clubu. Každý, kdo se účastní jízdy či jiné akce, musí dodržovat zákony a předpisy týkající se jízdy pod vlivem alkoholu (nebo jiných omamných látek), které platí ve státě (státech), kde se koná daná jízda nebo akce.

3) Southern Cruisers Riding Club vyžaduje, aby všichni jeho členové, kteří se účastní akcí klubu, dodržovali zákony daného státu a místní vyhlášky a aby se jimi řídili. Během jízdy při klubové akci ani při pořádání takových akcí, zejména přehlídek, nebo při blokování cesty, netoleruje klub Southern Cruisers žádné protizákonné činnosti a praktiky. Organizátoři akce nebo jízdy všude, kde je to možné, koordinují svoji činnost s činností místních policejních a dopravních orgánů a s jejich pomocí zajišťují blokování cest za účelem velkých průvodů. Kde není možno získat pomoc policejních orgánů, tam se velké skupiny musí rozdělit do menších, které bude možno zvládnout bez zablokování křižovatek, ulic nebo silnic. Každé porušení tohoto článku posoudí správní rada (Board of Directors) a/nebo národní důstojníci (National Officers) a může mít za následek vyloučení z klubu Southern Cruisers.

4) Každý důstojník uznávaný jako takový v rámci Southern Cruisers Riding Clubu podle těchto stanov může vyloučit z účasti na jízdě nebo jiné akci Southern Cruisers každého, kdo ohrožuje bezpečnost jízdy ostatních. Platí, že za zachování bezpečnosti a dodržování zákonů a předpisů odpovídá především každý sám.

OFFICERS (DŮSTOJNÍCI {a funkcionáři})

1) SCRC na celonárodní a mezinárodní úrovni zastupuje národní prezident (National President), národní viceprezident (National Vice President), národní ředitel pro členské záležitosti (National Membership Director) a národní ředitel pro jízdy a akce (National Rides and Events Director). Funkční období těchto důstojníků je časově neomezené. Jestliže se uvolní některá z funkcí na celonárodní úrovni, zvolí nového důstojníka hlasováním ostatní národní důstojníci (National Officers). Národní důstojníci mají právo volit nového národního důstojníka a mohou jej odvolat, je li to nutné k zachování všech kladných vlastností SCRC.

2) Národní prezident (National President) dohlíží na činnost Southern Cruisers Riding Clubu a na všechny aktivity, kde se objevuje ochranná známka klubu. Národní prezident také vede národní webové stránky a dohlíží na všechny důstojníky a členy SCRC. Mimoto dohlíží na práci národního ředitele pro jízdy a akce (National Rides and Events Director) při veškerých jízdách a akcích v rámci SCRC. Rickster@SouthernCruisers.net

3) Národní viceprezident (National Vice President) je nápomocen národnímu prezidentovi při dohledu na veškerou činnost Southern Cruisers Riding Clubu. Národní viceprezident zajišťuje jmenování všech státních a prvních důstojníků (State Officers a First Officers). Všichni důstojníci, kteří rezignují na své funkce, informují viceprezidenta a jsou nápomocni při hledání náhrady. Národní viceprezident před přijetím schválí veškeré náhrady ve funkcích státních důstojníků (State Officers) a důstojníků místních poboček (local Chapter Officers) a dohlíží na práci všech důstojníků v SCRC. Národní viceprezident schvaluje otevření a uzavření každé pobočky v rámci SCRC. Lze jej kontaktovat na adrese: Richard@SouthernCruisers.Net. Národní viceprezident také dohlíží na práci národního ředitele pro členské záležitosti (National Membership Director).

4) Národní ředitel pro členské záležitosti dohlíží na všechny činnosti členstva SCRC. První důstojníci (First Officers) zajišťují pro národního ředitele pro členské záležitosti nejnovější informace o veškerých změnách stavu členské základny. Veškeré informace o členské základně SCRC se národnímu řediteli pro členské záležitosti zasílají na tuto adresu: Bill_Presley@SouthernCruisers.net. Bill Presley@SouthernCruisers.net.

5) Ředitel pro jízdy a akce (Rides and Events Director) dohlíží na veškeré jízdy nebo akce v rámci celého Southern Cruisers Riding Clubu. Ředitel pro jízdy a akce koordinuje svou činnost se všemi důstojníky, kteří chystají sraz nebo jinou akci pro pobočku ve svém státě. Cílem této koordinace je zajistit, aby akce odpovídala směrnicím stanoveným pro každou akci SCRC. Bubba@SouthernCruisers.net

6) Regionální důstojníky jmenuje a odvolává prezident a viceprezident. Jejich funkční období je časově neomezené. Mohou být také odvoláni na základě opatření přijatého národními důstojníky (National Officers) nebo správní radou (Board of Directors). Důvodem odvolání může být jednání, které staví SCRC do nepříznivého světla nebo cokoli jiného, má-li se za to, že odvolání je v nejlepším zájmu klubu.

Mají tyto povinnosti:

  a) Udržují kontakt s příslušnými státními důstojníky (State Officers).

  b) Koordinují jízdy a akce ve svých regionech a přilehlých sousedních státech, jakož i celonárodní jízdy a akce.

  c) Zajišťují, aby státní důstojníci (State Officers) ve státech příslušného regionu zůstávali aktivní a aby orgány na národní úrovni měly o nich platné kontaktní informace včetně e-mailové adresy a telefonního čísla.

  d) Udržují otevřenou komunikační linku s národními důstojníky i s místními důstojníky ve svém regionu.

  e) Regionální důstojníci (Regional Officers) musí mít za sebou minimálně 1,5 roku aktivního členství v Southern Cruisers. Musí mít fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo. Regionální důstojník nemůže souběžně zastávat žádnou jinou funkci „na plný úvazek“ v Southern Cruisers Riding Clubu.

7) Státní důstojníky (State Officers) jmenuje a odvolává regionální důstojník a ve funkci je schvaluje národní viceprezident (National Vice President). Jejich funkční období je časově neomezené. Mohou být také odvoláni na základě opatření přijatého národními důstojníky (National Officers), regionálními důstojníky (Regional Officers) nebo správní radou (Board of Directors). Důvodem odvolání může být jednání, které staví SCRC do nepříznivého světla nebo cokoli jiného, má-li se za to, že odvolání je v nejlepším zájmu klubu. Státní důstojníci (State Officers) mají tyto povinnosti:

  a) Jsou nápomocni národnímu viceprezidentovi při otvírání poboček a při určování, zda lze otevřít novou pobočku, je-li v blízkém okolí jiná pobočka.

  b) Jsou nápomocni národnímu viceprezidentovi při výměně prvních důstojníků (First Officers) v daném státě, jestliže rezignují na funkci nebo jsou z funkce odvolání.

  c) Udržují komunikaci mezi prvními důstojníky poboček (Chapters) a zajišťují šíření informací. Státní důstojníci průběžně informují národní důstojníky a regionáln ího důstojníka o veškerých záležitostech, které se týkají SCRC.

  d) Organizují srazy nebo vícepobočkové akce. e) Státní důstojníci (State Officers) musí mít za sebou minimálně 1,5 roku aktivního členství v Southern Cruisers. Musí mít fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo. f) Státní důstojník nemůže souběžně zastávat žádnou jinou funkci „na plný úvazek“ v Southern Cruisers Riding Clubu.

8) Zástupce státního důstojníka (Assistant State Officers) jmenuje a odvolává státní důstojník a ve funkci je schvaluje regionální důstojník (Regional Officer) a národní viceprezident (National Vice President). Jejich funkční období je časově neomezené. Mohou být také odvoláni na základě opatření přijatého národními důstojníky (National Officers), regionálními důstojníky (Regional Officers), státními důstojníky (State Officers) nebo správní radou (Board of Directors). Důvodem odvolání může být jednání, které staví SCRC do nepříznivého světla nebo cokoli jiného, má-li se za to, že odvolání je v nejlepším zájmu klubu.

Zástupce státního důstojníka má tyto povinnosti:

  a) Jedinou povinností zástupce státního důstojníka je být v případě potřeby nápomocen státnímu důstojníkovi při vyřizování záležitostí v rámci daného státu. Povinnosti státního důstojníka vykonává zástupce státního důstojníka pouze v případě potřeby. Zástupce státního důstojníka však nemůže nikomu v rámci SCRC zrušit členství, aniž by toto zrušení schválil státní nebo národní důstojník.

  b) Zástupce státního důstojníka musí mít za sebou minimálně 1,5 roku aktivního členství v Southern Cruisers. Musí mít fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo.

  c) Zástupce státního důstojníka nemůže souběžně zastávat žádnou jinou funkci „na plný úvazek“ v Southern Cruisers Riding Clubu.

9) První důstojníci jsou osoby, které žádaly o založení pobočky (Chapter) a tuto pobočku vedou. Prvnímu důstojníkovi musí být nejméně 21 let. První důstojnici si musí zakoupit velkou nášivku Southern Cruisers Riding Club a musí tuto velkou nášivku nosit po celou dobu svého působení ve funkci prvního důstojníka pobočky nebo důstojníka v rámci Southern Cruisers Riding Clubu. První důstojníci si určují délku svého funkčního období podle vlastního uvážení. Při odchodu z funkce mohou státnímu důstojníkovi (State Officer) a národnímu viceprezidentovi (National Vice President) navrhnout kandidáty na funkci, kterou uvolňují, nebo lze se svolením národního viceprezidenta uspořádat v rámci pobočky volby. Všechny první důstojníky schvaluje národní viceprezident. První důstojníky mohou odvolat národní důstojníci (National Officers), regionální důstojník (Regional Officer) nebo státní důstojník (State Officer) se svolením národního viceprezidenta, nebo mohou být odvoláni na základě opatření správní rady (Board of Directors). Důvodem odvolání může být jednání, které staví SCRC do nepříznivého světla nebo cokoli jiného, má-li se za to, že odvolání je v nejlepším zájmu klubu. Důstojníci, kteří se z jakéhokoli důvodu vzdají své funkce, musí věc ohlásit státnímu důstojníkovi a/nebo národnímu vicep rezidentovi. Všichni důstojníci, kteří se vzdají svých funkcí z jiných důvodů než v důsledku osobních potíží, se mohou ucházet o jinou důstojnickou funkci v klubu Southern Cruisers až po uplynutí šestiměsíční čekací doby. Za osobní potíže se považuje vlastní onemocnění nebo onemocnění blízkého rodinného příslušníka, úmrtí blízkého rodinného příslušníka, přestěhování, dočasné finanční tíseň nebo extrémní nedostatek času v důsledku náročnosti zaměstnání, studia nebo péče o rodinu. Důstojníci, kteří se vzdali funkce z důvodu osobních potíží, mohou opětovně získat důstojnickou funk ci podle potřeby pobočk y (Chapter) a se schválením ze strany státního důstojníka (State Officer) a národního viceprezidenta (National Vice President). Všichni důstojníci, kteří se vzdají svých funkcí z důvodu střetu zájmů, nebo byli předtím negativně hodnoceni správní radou (Board of Directors), nebo kteří byli z funkce odvoláni pro neplnění stanov klubu nebo etického kodexu důstojníků, nemohou opětovně získat funkci důstojníka v Southern Cruisers Riding Clubu.

První důstojníci mají tyto povinnosti:

  a) Zajišťují informovanost členů pobočky o činnosti a akcích SCRC na národní úrovni a o jízdách a akcích na místní úrovni.

  b) Jsou ve styku s příslušnými státními důstojníky a národními důstojníky.

  c) Vedou jmenný seznam členů své pobočky a oznamují národnímu řediteli pro členské záležitosti (National Membership Director) veškeré změny ve stavu členské základny a v údajích uváděných v seznamu.

  d) Vedou rozvrh jízd, kde se uvádějí plánované jízdy pobočky a možnosti jízd ad hoc. ;

  e) Musí mít fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo. První důstojník nemůže souběžně zastávat žádnou jinou funkci „na plný úvazek“ v Southern Cruisers Riding Clubu.

10) Všechny druhé důstojníky schvaluje národní viceprezident. Druhé důstojníky může odvolat národní důstojník, regionální důstojník, státní důstojník nebo první důstojník se svolením národního viceprezidenta, nebo mohou být odvoláni na základě opatření správní rady. Důvodem odvolání může být jednání, které staví SCRC do nepříznivého světla nebo cokoli jiného, má-li se za to, že odvolání je v nejlepším zájmu klubu.

Druzí důstojníci mají tyto povinnosti:

  a) Jedinou povinností druhých důstojníků je být v případě potřeby nápomocni prvnímu důstojníkovi při vyřizování záležitostí v rámci pobočky. Povinnosti prvního důstojníka vykonává druhý důstojník pouze v případě potřeby. Druhý důstojník však nemůže nikomu v rámci SCRC zrušit členství, aniž by toto zrušení schválil první důstojník nebo národní důstojník. b) Musí mít fungující e-mailovou adresu a telefonní číslo. Druhý důstojník nemůže souběžně zastávat žádnou jinou funkci „na plný úvazek“ v Southern Cruisers Riding Clubu.

11) Národní důstojníci, regionální důstojníci, státní důstojníci, zástupci státních důstojníků a první a druzí důstojníci poboček jsou jedinými funkcionáři, které klub SCRC uznává a kteří mají přístup k materiálům určeným pouze pro důstojníky (Officer's Only).

12) S růstem klubu může být zapotřebí dalších důstojníků, které ustanoví národní důstojníci (National Officers) s vymezením povinností podle těchto stanov.

13) Každé rozhodnutí učiněné kterýmkoli důstojníkem v rámci Southern Cruisers Riding Clubu může zrušit národní prezident (National President) nebo jiný důstojník na národní úrovni.

SPRÁVNÍ RADA (BOARD OF DIRECTORS)

1) Správní rada se skládá z 8 členů, jejichž počet nikdy nesmí poklesnout pod 5. Jmenuje je prezident, viceprezident, předseda správní rady a místopředseda správní rady. Funkční období je jeden rok a člen správní rady může funkci zastávat nejvýše tři roky za sebou. Předseda a místopředseda správní rady mohou být ve funkci po neomezenou dobu, dokud se oni sami nebo národní důstojník (National Officer) nerozhodnou, že musí být vyměněni. Zasedání správní rady probíhají on-line a projednávají se na nich otázky, které NELZE řešit na úrovni členské základny, prvních důstojníků, státních důstojníků nebo regionálních důstojníků.

2) Každý člen má právo obrátit se na správní radu se stížností, přičemž však je třeba dodržet služební postup v tomto instančním pořadí: a) První důstojník b) Státní důstojník c) Regionální důstojník

3) Stížnost lze správní radě předložit buď e-mailem, nebo dopisem. Stížnost musí být doprovázena veškerými relevantními informacemi. Každá stížnost zaslaná správní radě k prošetření se považuje za důvěrnou a nesmí se předat ani veřejnosti, ani členské základně SCRC. S podstatou stížnosti mohou být seznámeny pouze hlavní osoby, kterých se stížnost týká a dále správní rada a národní důstojníci. Veškeré informace nebo otázky, kterými se má zabývat správní rada SCRC, se zasílají předsedovi správní rady na tuto adresu: BOD@SouthernCru isers.Net.

4) Rozhodnutí správní rady SCRC jsou konečná, ale podléhají vetu ze strany prezidenta SCRC.

5) Každého člena správní rady lze odvolat dvoutřetinovou většinou hlasů zbývajících členů správní rady. Odvolat jej také může prezident a viceprezident SCRC.

ČLENSTVÍ

1) Členství v Southern Cruisers Riding Clubu je volné a dobrovolné. Neplatí se žádné příspěvky, ale je třeba plnit určité povinností. Členství je otevřeno každému, kdo má zájem o skupinové ježdění, a to bez ohledu na rasu, víru a pohlaví. Zájemci o členství nesmí být mladší než 18 let. Řidiči motocyklů musí mít v řidičském průkazu vyznačeno platné oprávnění k řízení motocyklu. Člen musí být buď jezdcem nebo spolujezdcem na motocyklu, který má oprávnění používat veřejné komunikace. Manželky/manželé, kteří jezdí s manželem/manželkou jako spolujezdci, mají právo vstoupit do klubu ve stejném postavení jako řidič(ka) motocyklu. Osoby, k teré nejsou jezdci ani spolujezdci, se mohou stát členy pouze za zvláštních podmínek, které určuje první důstojník pobočky a kterýkoli z národních důstojníků. Southern Cruisers je sice otevřený klub, ale vyhrazuje si právo ukončit členství každého člena, o němž se zjistí, že porušil kteroukoli část těchto stanov nebo jiných klubových pravidel.

2) Southern Cruisers Riding Club je klubem bez poplatků, má rodinné zaměření a nevyžaduje účast na setkáních nebo jízdách. Jestliže však člen s klubem nekomunikuje a neúčastní se jeho akcí po dobu 90 dní, může mu podle uvážení prvního důstojníka pobočky být zrušeno členství. Může k tomu však dojít až poté, co člen neodpoví na pokusy o kontakt s ním prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo státní poštou (US Mail), nebo tyto pokusy selžou v důsledku nesprávných informací. Southern Cruisers není internetovým klubem pro motocyklové nadšence.

3) Každý, kdo si chce zažádat o členství, vyplní buď:

  a) formulář žádosti vytištěný na papíru. Vyplněný formulář pak odevzdá prvnímu důstojníkovi pobočky, nebo

  b) on-line formulář na adrese https://secure.southerncruisers.net/purpose.htm. Aby bylo možno posoudit udělení členství, musí se na on-line formuláři uvést slova „I AGREE“ (Souhlasím). Na vytištěných formulářích musí být podpis. SCRC a důstojníci jeho poboček si vyhrazují právo komukoli odmítnout udělit členství, k čemuž ale musí mít souhlas ředitele pro členské záležitosti (Membership Director).

4) První důstojník pobočky kontaktuje nového žadatele co nejdříve (nejlépe do týdne) poté, co žadatel podal členskou přihlášku.

5) První důstojník může odejmout členství každému členu, který neplní stanovy SCRC nebo jedná způsobem, jímž staví SCRC do nepříznivého světla. První důstojník také může problém vzniklý v rámci pobočky postoupit státnímu důstojníkovi a vyžádat si podrobnější instrukce. Cílem tohoto postupu je dospět ke konečnému rozhodnutí, které bude přijatelné pro SCRC i pro členskou základnu pobočky.

6) Národní prezident a viceprezident nebo kterýkoli národní důstojník může kdykoli komukoli odmítnout nebo zrušit členství, je-li to v zájmu Southern Cruisers Riding Clubu jako celku.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ (MEETINGS)

1) Při setkáních může jít o formální sezení nebo o jízdy pořádané pobočkou.

2) Každý národní důstojník (National Officer), regionální důstojník (Regional Officer), státní důstojník (State Officer) nebo první důstojník pobočky může svolat klubová setkání. Setkání si mohou vyžádat i členové Southern Cruisers Riding Clubu®. Za tím účelem se obrátí na prvního důstojníka pobočky a s jeho souhlasem mohou setkání řídit.

CHARITATIVNÍ AKCE (CHARITY EVENTS)

1) SCRC žádnému členu nebrání v účasti na charitativních akcích, ani nebrání pobočkám v organizování těchto akcí. Má-li SCRC být sponzorem takové akce, nebo se jméno klubu má použít na plakátech oznamujících konání akce, musí se národnímu řediteli pro jízdy a akce (National Rides and Events Director) podat žádost na vyplněném formuláři, který je na adrese: https://secure.southerncruisers.net/eventpack.htm. Veškerá rozhodnutí o tom, zda jízda nebo akce má být akcí Southern Cruisers, učiní národní ředitel pro jízdy a akce poté, co posoudí dokumenty popisující povahu akce a charakterizující pořádající veřejně prospěšnou organizaci a poté, co zváží údaje o pojištění, programu a ubytování.

2) Jestliže člen pobočky hodlá jméno Southern Cruisers Riding Club®, zkratku SCRC nebo znak klubu použít na podporu charitativní akce, musí beneficienta této akce (charitativní organizaci) schválit Národní ředitel pro jízdy a akce, prezident a viceprezident. Toto ustanovení platí pro veškerá trička, poutače či transparenty.

3) Žádný důstojník ani člen nesmí nikdy a za žádných okolností založit žádné bankovní konto, spoření ani běžný účet pod jménem Southern Cruisers Riding Club.

v4) Každý důstojník nebo člen, který se během akce Southern Cruisers bude podílet na jakékoli veřejné nudistické akci, bude ze Southern Cruisers Riding Club vyloučen.

CELONÁRODNÍ A STÁTNÍ AKCE (NATIONAL AND STATE EVENTS)

1) Výroční slavnost Southern Cruisers na oslavu výročí založení klubu (Annual Birthday Celebration) se koná v místě, které určuje prezident SCRC. Za průběh jízd a zajištění motelů pro tuto akci odpovídá místní pobočka (pobočky). Jeden z motelů se určí za centrálu, jejíž zřízení se musí zajistit co nejdříve s cílem dosáhnout co největší obsazenosti. Výroční slavnost se koná ve spojitosti s charitativní akcí dětské nemocnice St. Jude Children’s Research Hospital.

2) Klub podporuje státní a místní srazy, na jejichž pořádání dohlíží státní/regionální důstojník (State/Regional Officer) Účast na státních srazech se neomezuje pouze na členy z příslušného státu. Tyto srazy jsou otevřeny pro všechny členy SCRC. Důstojníci, kteří organizují tyto akce, musí nejdříve kontaktovat Národního ředitele pro jízdy a akce (National Rides and Events Director) SCRC na této adrese: https://secure.southerncruisers.net/eventpack.htm.

3) Pobočkám se doporučuje, aby pořádali mezipobočkové jízdy a víkendová setkání. Doporučuje se také, aby se pobočky účastnily místních akcí na podporu kamarádství v rámci klubu, ke zvýšení angažovanosti pobočky a k zajištění pozitivního vnímání ze strany veřejnosti.

ZMĚNY A DOPLŇKY

1) Tyto stanovy lze měnit a doplňovat většinou hlasů všech národních důstojníků s konečným schválením ze strany prezidenta Southern Cruisers Riding Clubu.

Informace o ochranných známkách Nášivky klubu Southern Cruisers Riding Club a jejich grafické repliky jsou ochrannými známkami klubu SCRC, které nesmí být žádným způsobem reprodukovány či použity – ani online, ani offline – bez výslovného povolení vlastníka ochranné známky Southern Cruisers Riding Clubu. Další firemní názvy použité v materiálech na této webové stránce mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Copyright 1998-2007, Southern Cruisers National Naposled aktualizováno 1. listopadu 2007 Nahlašování problémů WebMaster

Etický kodex SCRC

1). Žádný důstojník SCRC nesmí zastávat pozici důstojníka v žádném podobném nebo konkurenčním klubu či organizaci (to se netýká značkových organizací, např. HRCA, HOG, VROC a dalších). Tímto ustanovením se nezakazuje dvojité členství, ale pouze zastávání vícerých důstojnických pozic.

2). Důstojníci a členové odpovídají za image klubu a za jeho vnímání ze strany veřejnosti. Žádný důstojník ani člen SCRC nesmí žádnou komunikační formou prohlásit ani učinit nic, co by klub zesměšňovalo, očerňovalo nebo jinak stavělo klub do negativního či nepříznivého světla.

3). Žádný důstojník SCRC ani člen nezaloží v rámci SCRC žádný konkurenční klub nebo organizaci či podskupinu jakéhokoli druhu, ani nevyužije SCRC k náboru členů SCRC do žádné jiné podobné skupiny, jejíž může být součástí. Každý provinilý důstojník může být zbaven funkce nebo může být vyloučen z klubu, nebo může být potrestán obojím způsobem. Každý provinilý důstojník může být zbaven členství v klubu. Každý člen může řádným služebním postupem (viz níže) podat stížnost proti kterémukoli důstojníkovi nebo členu (viz níže). Každou stížnost proti regionálním důstojníkům nebo státnímu důstojníkovi prošet í národní důstojníci. Každou stížnost proti prvním důstojníkům nebo řadovému členovi prošetří správní rada. Řádný služební postup má toto instanční pořadí: 1). První důstojníci pobočky 2). Státní důstojníci 3). Regionální důstojníci

4). Národní důstojníci porušení výše uvedených článků vyšetřují s důstojníky Southern Cruisers Riding Clubu. Než se dospěje k rozhodnutí, mohou obvinění uvést důkazy ve svůj prospěch. Pokud jde o stížnosti, může se každý člen odvolat proti vynesenému rozhodnutí, je-li přesvědčen, že rozhodnutí je nesprávné. Veškerá odvolání se zasílají správní radě na tuto adresu: BOD@SouthernCruisers.Net Veškerá rozhodnutí týkající se stížností členů jsou konečná.

Nepřihlášen

Registrovaní členové:

Áňa
Vydlák
Evka
Honza1
Brašule
pája
Světluš
Hančí
Micval
Ha-Be
Blonďák
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: